Të Drejtat e Pacientit

 • E drejta për të përfituar nga shërbimet e ofruara
 • E drejta për respekt dhe dinjitet
 • E drejta për privatësi dhe konfidencialitet
 • E drejta për të njohur identitetin dhe statusin profesional të individëve që ofrojnë shërbim
 • E drejta për informim
 • E drejta për komunikim
 • E drejta për të marrë pjesë në vendimet që përfshijnë kujdesin e tij/saj shëndetësor
 • E drejta për t’u konsultuar me një specialist
 • E drejta për të refuzuar trajtimin
 • E drejta për të marrë informacion në lidhje me shpenzimet e ekzaminimit dhe trajtimit
 • E drejta për të marrë mbështetje sociale dhe psikologjike
 • E drejta për ankesa dhe sugjerime
 • E drejta për t’u informuar rreth praktikave të kujdesit shëndetësor
 • E drejta për të përfituar nga shërbimet fetare

Përgjegjësitë e Pacientit

 • Sigurimi i informacionit të saktë dhe të plotë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me shëndetin e tyre.
 • Duke ndjekur planin e trajtimit të rekomanduar nga ata që janë përgjegjës për kujdesin e tyre
 • Marrja e përgjegjësisë për pasojat e refuzimit të trajtimit të rekomanduar
 • Duke parë se kostot e ekzaminimeve dhe trajtimeve janë të mbuluara
 • Zbatimin e rregullave dhe praktikave të institucionit
 • Të kujdesesh për të drejtat e pacientëve të tjerë dhe stafit
 • Ndjekja e procedurës përkatëse në rast të sëmundjeve ngjitëse
 • Të mos kërkojë ndonjë praktikë që nuk përfshihet në planin e trajtimit
 • Pranimi i vizitorëve sipas rregullave të vendosura nga institucioni shëndetësor
 • Mos shkaktimi i dëmtimeve të qëllimshme në pajisjet e institucionit; dhe në rast dëmtimi të qëllimshëm, duke mbuluar kostot përkatëse
WhatsApp Viber
WhatsApp
Viber
Ne Ju Kontaktojme
Ju do të kontaktoheni brenda një kohe shumë shkurtër: