Социална отговорност

Като Bahçeci Health Group работим в 13 центъра в 7 страни всички наши служители имат равни права независимо от езика, расата, цвета, пола, политическата мисъл, вярата, религията, възрастта, физическото увреждане и всякакви други причини. Всички наши служители са членове на семейство Bahçeci и имат правото да работят в безопасна среда, в съответствие с човешкото достойнство, като най-висока стойност, която имаме. Вярваме в неоспоримата необходимост от човешки права и се ангажираме да бъдем справедливи и честни към нашите служители.

Ние предприемаме мерки за предотвратяване на отпадъците, произтичащи от нашата работа, за да не застрашим здравето на пациента и служителите и да осигурим рециклирането на подходящи отпадъци. Ние доставяме нерециклируеми отпадъци на съответните органи за обезвреждане съгласно законите и подзаконовите актове.

Ние сме наясно с нашите отговорности към обществото. Поради тази причина, в съответствие с политиката ни за социална отговорност, която е фокусирана върху това, което е най-добро за обществото и за околната среда, ние правим инициативи за подобряване на обществото и условията на околната среда.

Основните принципи, които сме определили в рамките на политиката ни за социална отговорност, са следните:

• Изпълняваме нашите отговорности своевременно, точно и прозрачно към държавата.
• Ние считаме нашите дейности за социална отговорност и устойчива задача.
• Вземането на сертификати за всички международни стандарти и качество, които ще ни позволят да инвестираме в бъдещето на нашите служители, общество и околна среда считаме за един от най – важните дейнсоти.
• Във всичките географски райони, на които работим, ние действаме в съответствие с принципите на точност и надеждност в отношенията ни с обществото.
• Продължаваме да правим научни изследвания, които ще подобрят репродуктивното здраве и ще продължат да развиват нашата научна инфраструктура и знания непрекъснато. Представяме на службата на обществото информацията, която се е появила в резултат на приноса, който правим към науката и който се оказа полезен за работата.
• Насърчаваме нашите служители да участват в проекти за социална отговорност и да вземат под внимание своите предложения при избора на проекти за подкрепа.
• Ние даваме приоритет на проблемите на здравеопазването и образованието в нашите дейности по социална отговорност.

WhatsApp WhatsApp
Viber
Искате да Ви се обадим
Да Ви се обадим в най-кратко време: