Shërbimet e İnfermierëve

Shërbimet e İnfermierëve

Kur janë në pyetje shërbimet e infermierëve, Grupi Shëndetësor Bahçeci synon ofrimin e shërbimeve të kualitetit më të lartë. Duke e vlerësuar si elementin themelor human në shërbimet shëndetësore, fokusimi i vetëm i infermierëve tanë është të ofrojnë kujdes sa më të mirë pacientëve.

Ne jemi të vetëdijshëm se kualiteti i shërbimeve të infermierëve ndikon në rritjen e suksesit të përgjithshëm të shërbimeve tona. Në kuadër të kësaj, me shërbimet e infermierëve synojmë të arrijmë këto qëllime:

• Rritjen e kualitetit të shërbimeve tona.
• Të përcaktojmë standardet e shërbimit të infermierisë.
• Të sigurojmë përqindjen më të lartë të shërbimeve shëndetësore.
• Të sigurojmë shfrytëzimin efikas dhe produktiv të burimeve.
• Duke bashkëpunuar me profesionistët shëndetësor, të bëjmë planifikimin në të gjitha nivelet e procesit të trajtimit shëndetësor të pacientëve.
• Të determinojmë nwse është i mjaftueshëm numri i infermierëve dhe çfarë është kualiteti i punës së tyre.
• Të zhvillojmë stil të tillë të menaxhimit dhe shërbimeve të fokusuar për të kënaqur nevojat e pacientëve.
• Synimi ynë është shërbimi efikas, produktiv dhe transparent.

WhatsApp Viber
WhatsApp
Ne Ju Kontaktojme
Ju do të kontaktoheni brenda një kohe shumë shkurtër: